Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

NATIONAL PROSECUTIONS SERVICES

Muundo wa Ofisi

1.0UTANGULIZI

Ofisi ya Taifa ya Mashtaka imeanzishwa kama Ofisi huru ya Umma kupitia Tangazo la Serikali Na.49 la mwaka 2018 la tarehe 13 Februari, 2018 la kuanzisha Ofisi ya Taifa ya Mashtaka kwa ajili ya kutekeleza mamlaka ya Kikatiba aliyopewa Mkurugenzi wa Mashtaka ambaye anatoa mchango mkubwa katika kusimamia haki jinai.Kwa mujibu wa Ibara ya 59B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, Mkurugenzi wa Mashtaka amepewa uwezo na mamlaka ya kusimamia uendeshaji wa mashtaka yote ya jinai katika Mahakama zote isipokuwa mahakama za kijeshi.Kwa msingi huo, Mkurugenzi wa Mashtaka ana uwezo wa kufungua, kuendesha na kusimamia mashtaka yote ya jinai nchini.Kutokana na Ibara hiyo ya Katiba, Mamlaka aliyopewa Mkurugenzi wa Mashtaka hayamhusu mtu mwingine yoyote au mamlaka nyingine na hawajibiki kusimamiwa na mtu mwingine yoyote au mamlaka nyingine.Katika kutekeleza majukumu yake, Mkurugenzi wa Mashtaka anatakiwa kufuata kanuni zifuatazo:Kutenda haki; Kuzuia ukiukaji wa taratibu za kisheria; na maslahi ya umma.Nafasi hii imewekwa chini ya kifungu cha 8 cha Sheria ya Taifa ya Mashtaka, Sura ya 430.

Tangazo la Serikali Na.49 la mwaka 2018 limeweka mpangilio wa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, muundo wake, utawala, ufuatiliaji usimamizi wa mashtaka na namna uratibu wa upelelezi utakavyokuwa kwa lengo la kukuza na kuinua utendaji haki jinai na masuala yanayohusiana nayo.

1.1DIRA NA DHIMA

1.1.1DIRA

Haki, amani na usalama kwa maendeleo ya Taifa.

1.1.2DHIMA

Kushirikiana na wadau na kuendesha kesi bila woga, upendeleo ili kuhakikisha uwepo wahaki, amani, na usalama katika jamii.

1.2MAADILI YA MSINGI

Maadili ya Msingi ni-

(i)Uwajibikaji: kuwajibika katika utekelezaji wa majukumu kwa wakati;

(ii)Kukubalika: uthabiti na uwezo wa kuaminika na kuthaminiwa;

(iii)Uadilifu:kwa maadili na uaminifu bila kuvumilia vitendo vya rushwa na ubadhirifu;

(iv)Uweledi: kwa kujituma,kujitoa,umahili na utaalamu ndani na nje ya ofisi;

(v)Huduma bora:kwa kutoa huduma bora kwa kufanya kazi pamoja ,heshima na adabu.

1.3SABABU ZA MUUNDO ULIOPENDEKEZWA

Sababu zilizopelekea kupendekezwa Muundo hu wa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka ni utekelezaji wa mfumo ulioainishwa katika Ibara ya 59B(3) na (4) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, Sheria ya Ofisi ya Taifa ya Mashtaka Sura 430 na Amri ya Kuanzisha Muundo wa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, (Tangazo la Serikali Na.49 la mwaka 2018).

2.0MUUNDO ULIOPITISHWA

Muundo ulipitishwa na Ofisi ya Taifa ya Mashtaka unajumuisha Divisheni Sita (6) na Vitengo Saba (7) kama ifuatavyo:

(i)Divisheni ya Kusimamia Uendeshaji Mashtaka;

(ii)Divisheni ya Utaifishaji Mali, Makosa yanayovuka Mipaka na Uhalifu Mahsusi;

(iii)Divisheni ya Usimamizi wa Kesi;

(iv)Divisheni ya Makosa ya Udanganyifu, Utakatishaji Fedha na Rushwa;

(v)Divisheni ya Utawala na Rasilimali Watu;

(vi)Divisheni ya Mipango

vii) Kitengo cha Huduma ya Utafiti na Maktaba;

(viii)Kitengo cha Masjala ya Sheria;

(ix)Kitengo cha Ununuzi na Ugavi;

(x)Kitengo cha Uhasibu na Fedha;

(xi)Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani;

(xiii)Kitengo cha TEHAMA;

(xiv)Kitengo cha Mawasiliano Serikalini.

 

MUUNDO ULIOPITISHWA WA OFISI YA TAIFA YA MASHTAKA

 

(Umepitishwa na Rais tarehe 07 Julai, 2018)

MKURUGENZI WA MASHTAKA

OFISI YA MASHTAKA YA WILAYA

AFISA WA MASHTAKA WA WILAYA

DIVISHENI YA UTAIFISHAJI MALI, MAKOSA YANAYOVUKA MIPAKANA UHALIFU MAHSUSI

MKURUGENZI

DIVISHENI YA MAKOSA YA UDANGANYIFU,UTAKATISHAJI FEDHA NA RUSHWA

MKURUGENZI

DIVISHENI YA KUSIMAMIA UENDESHAJI MASHTAKA

MKURUGENZI

SEHEMU YA UENDESHAJI MASHTAKA

MKURUGENZI MSAIDIZI

SEHEMU YA MENIJIMENT YA MASHTAKA

MKURUGENZI MSAIDIZI

SEHEMU YA MAKOSA DHIDI YA BINADAMUNA UTENGANO WA TAIFA

MKURUGENZI MSAIDIZI

DIVISHENI YA USIMAMIZI WA KESI

MKURUGENZI

SEHEMU YA MAKOSAYANAYOVUKA MIPAKA NA KUPANGWA

MKURUGENZI MSAIDIZI

SEHEMU YA UTAIFISHAJI NA UREJESHAJI MALI

MKURUGENZIMSAIDIZI

SEHEMUYA MAKOSA YA KIMTANDAO

MKURUGENZI MSAIDIZI

SEHEMU YA USIMAMIZI WA KESI

MKURUGENZI MSAIDIZI

SEHEMU YA URATIBU WA UPELELEZI

MKURUGENZI MSAIDIZI

SEHEMU YA MAKOSA YA UDANGANYIFU NA UTAKATISHAJI FEDHA

MKURUGENZI MSAIDIZI

SEHEMU YA MAKOSA YA RUSHWA

MKURUGENZI MSAIDIZI

SEHEMU YA MAKOSA YA MAZINGIRA NA MALI ASILI

MKURUGENZI MSAIDIZI

OFISI YAMASHTAKA YAMKOA

AFISA WA MASHTAKA WA MKOA

KITENGO CHA HUDUMA YA UTAFITI NA MAKTABA

AFISA MKUU WA MAKTABA

KITENGO CHA MAWASILIANOSERIKALINI

AFISA HABARIMKUU

KITENGO CHA UKAGUZI WA NDANI

MKAGUZI MKUU WA NDANI

KITENGO CHA UNUNUZI NA UGAVI

MKURUGENZI

KITENGO CHA MASIJALA YA SHERIA

KATIBU SHERIAMKUU

DIVISHENI YA MIPANGO

MKURUGENZI

KITENGO CHA TEHAMA

AFISA TEHAMA MKUU

KITENGO CHA UHASIBU NA FEDHA

MHASIBU MKUU

DIVISHENI YAUTAWALA NA RASILIMALI WATU

MKURUGENZI

NAIBU MKURUGENZI WA MASHTAKA

 


2.1 MAJUKUMU NA WAJIBU

2.1.1 MKURUGENZI WA MASHTAKA

Mkurugenzi wa Mashtaka ni mkuu wa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka. Mkurugenzi wa Mashtaka ndiye msimamizi mkuu wa Naibu Mkurugenzi wa Mashtaka, Wakurugenzi, Wakurugenzi Wasaidizi, Mawakili wa serikali na Waendesha Mashtaka katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku.

Majukumu ya Mkurugenzi wa Mashtaka yatakuwa ni:

 

 • (i)Kuamua kushtaki au kutoshtaki kwenye makosa ya jinai;
 • (ii)Kuanzisha, kuendesha na kusimamia mashtaka ya makosa ya jinai katika mahakama zote isipokuwa mahakama za kijeshi;
 • (iii)Kutwaa na kuendelea na mashtaka ya kesi yoyote ya jinai iliyofunguliwa na mtu au taasisi nyingine;
 • (iv)Kufuta mahakamani mashtaka yoyote ya jinai yaliyofunguliwa na mtu au taasisi nyingine katika hatua yoyote kabla hukumu kutolewa;
 • (v)Kutoa maagizo kwa jeshi la polisi au vyombo chunguzi vyoyote kuchunguza taarifa yoyote ya kijinai na kutoa taarifa kwake haraka inavyowezekana;
 • (vi)Kuchukua hatua muhimu kwa jambo lolote lenyetija katika mashtaka ya jinai;
 • (vii)Kutoa miongozo inayohusu uratibu wa upelelezi na uendeshaji mashtaka;
 • (viii)Kuteua na kutenguamamlaka ya waendesha mashtaka wa umma;
 • (ix)Kumshauri waziri mwenye dhamana katika masualaya mashtaka yanayohitaji sera au hatua za kibunge;
 • (x)Kuteuwa maafisa maalum ndani ya taasisi za serikali kusimamia mali zilizozuiliwa au kutaifishwa na mahakama katika mazingira ambayo ni vigumu kuteua wasii;
 • (xi)Kufanya kazi nyingine ambayo zinahusiana na mashtaka ya umma;
 • (xii)Kuwasimamia maafisa sheria, mawakili wa serikali na watumishi wengine walioteuliwa au kuajiriwa na ofisi ya taifa ya mashtaka;
 • (xiii)Kusimamia shughuli zote zinazofanywa na maafisa sheria, mawakili wa serikali na watumishi wengine ndani ya ofisi ya taifa ya mashtaka;
 • (xiv)Kuita afisa yoyote wa umma kutoa maelezo au taarifa kuhusiana na jambo lolote ambalo linahusu mashtaka ya umma;
 • (xv)Kuandaa na kuwasilishakwa waziri taarifa ya nusu mwaka na nakala kwa mwanasheria mkuu wa serikali kuhusu utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya taifa ya mashtaka; na
 • (xvi)Kuteua au kuajiri na kuwajibisha maafisa sheria, mawakili wa serikali na watumishi wengine ndani ya ofisi ya taifa ya mashtaka.
 •  
 • 2.1.1.1 NAIBU MKURUGENZI WA MASHTAKA
 • Naibu Mkurugenzi wa Mashtaka atakuwa ndiye Msaidizi Mkuu wa Mkurugenzi wa Mashtaka na atafanya majukumu yake kadri atakavyoelekezwa na Mkurugenzi wa Mashtaka. Aidha Naibu Mkurugenzi wa mashtaka atakuwa ndiye afisa masuuli wa taasisi na atasimamia shughuli za kila siku za taasisi na atakuwa mamlaka ya nidhamu ya watumishi kwa mujibu wa kanuni na sheria za utumishi wa umma. Naibu Mkurugenzi wa Mashtaka ataandaa kanuni za nidhamu kwa waendesha mashtaka na kuhakikisha viwango vya kimataifa vinazingatiwa na ndiye atatunza kumbukumbu za waendesha mashtaka wa umma.
 •  
 •  
 • 2.1.1.1.1 DIVISHENI YA KUSIMAMIA UENDESHAJI MASHTAKA.
 • Lengo: kutoa ushauri wa kitaalamu na huduma za uendeshaji mashtaka nchini.
 •  
 • Majukumu:
 • Divisheni hii itakuwa na majukumu yafuatayo:
 • (i)Kuratibu utekelezaji wa programu ya uendeshaji wa mashtaka;
 • (ii)Kuratibu na kuandaa miongozo inayohusu upelelezi na uendeshaji kesi za jinai;
 • (iii)Kusimamia ukaguzi, ufatiliaji na ubora wa hudumazinazotolewa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka;
 • (iv)Kufuatilia na kutathiminiutekelezaji wa miongozo inayotolewa na Mkurugenzi wa Mashtaka kuhusiana na upelelezi na uendeshaji mashtaka ya jinai;
 • (v)Kuratibu upelelezi ili kuhakikisha ufanisi katika upelelezi unaoratibiwaa na mwendesha mashtaka
 • (vi)Kuratibu na kusimamia matumizi bora ya mwongozo wa waendesha Mashtaka na Mwongozo wa Wapelelezi;
 • (vii)Kuandaa mahitaji ya mafunzo ya kisheria ili kuleta tija katika mashtaka;
 • (viii)Kuratibu ukaguzi wa sero za polisi na magereza;
 • (ix)Kuratibu ufuatiliaji wa majukumu waliyopangiwa kwa watumishi na maafisa wengine ndani ya taasisi;
 • (x)Kutafuta ufumbuzi wa masuala ya kisheria yanayotokana na maamuzi ya mahakama ambayo yanahitaji utekelezaji wa wadau wengine;
 • (xi)Kushirikisha wadauwa haki jinai katikamasuala ya kesi za jinai;
 • (xii)Kuratibu ukusanyaji wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali kuhusiana na kesi zinazoendelea au kuishaili kuleta tija katika uendeshaji wa kesi za jinai;
 • (xiii)Kuratibu uchambuzi wa taarifa zilizokusanywa;
 • (xiv)Kuratibu ukusanyaji taarifa za mashauri ya jinai,kuchambua kitakwimu ili kupata taarifa zitakazosaidia kuleta tija katika mashtaka na hivyo kupunguza makosa ya jinai;
 • (xv)Kufungua , kuendesha na kusimamiamashtaka na
 • (xvi)Kusimamia rufaa na maombi ya jinai mahakamani kwa niaba ya Jamhuri.
 •  
 • Divisheni hii itaongozwa na Mkurugenzi na itakuwa na sehemu tatu (3) zifuatazo:
 • (i)Sehemu ya uendeshaji mashtaka;
 • (ii)Sehemu ya usimamizi wamashtaka mahakamani; na
 • (iii)Sehemu ya makosa dhidi ya binadamu na utengamano wa Taifa.
 •  
 • 2.1.1.1.1.1 Sehemu ya Uendeshaji mashtaka
 •  
 • Sehemu hii itakuwa na majukumu yafuatayo:
 • (i)Kuratibu utekelezaji wa programu ya uendeshaji mashtaka;
 • (ii)Kuandaa miongozo ya uendeshajiwa mashtaka;
 • (iii)Kufuatilia na kutathiminiutekelezaji wa miongozo inayotolewa na Mkurugenzi wa Mashtaka kuhusiana na upelelezi na uendeshaji mashtaka ya jinai;
 • (iv)Kuandaa na kutunza kanzi data ya waendesha mashtaka na mawakili wa serikali;
 • (v)Kuratibu na kusimamia mipango na upatikanaji wa rasilimali kwa ajili ya programu ya uendeshaji mashtaka;
 • (vi)Kuratibuutwaaji wa uendeshaji mashtaka toka vyombo chunguzinchini;
 • (vii)Kuhabarisha umma kuhusu masuala ya uendeshaji mashtaka;
 • (viii)Kuratibu na kushauri sera,sheria,kanuni,miongozo na viwango katika kushughulikia makosa dhidi ya binadamu na utengamano wa taifa;
 • (ix)Kuratibu kesi zinazohusiana na makosa dhidi ya binadamu na utengamano wa taifa;
 • (x)Kuratibu utekelezaji wa sheria katika vyombo vinavyotekeleza sheria vinavyohusu makosa dhidi ya binadamu na utengamano wa taifa;
 • (xi)Kuratibu ushirikiano wa kitaifa,kimataifa na kikanda na wadau wengine katika mapambano dhidi ya makosa ya binadamu na utengamano wa taifa na
 • (xii)Kuratibu masuala yanayohusiana na mkanganyiko washeriaza ukatili wa kijinsia nawatoto.
 • Sehemu hii itaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi.
 •  
 • 2.1.1.1.1.2 Sehemu ya Menejimenti ya Mashtaka
 •  
 • Sehemu hii itakuwa na majukumu yafuatayo:
 • (i)Kufuatilia, kukusanya na kuchambua taarifa za kesi zinazoendelea na zilizoisha ili kuelewa muundo na tabia za kesi;
 • (ii)Kukusanya na kuchambua taarifa za kesi za wakosaji wa pekee na washirika wao kwa lengo la kusimamia na kupata taarifa za kiintelejensia zitakazowezesha uendeshaji bora wa mashtaka nchini;
 • (iii)Kuratibu ukusanyaji taarifa za mashauri ya jinai, kuzichambua kitakwimu ili kupata taarifa zitakazosaidia kuleta tija katika uendeshaji wamashtaka;
 • (iv)Kuanzisha na kutunza kanzi data ya taarifa za kiintelejensia;
 • (v)Kuwezesha ubadilishanaji wa taarifa za kiintelijensia na maafisawanaoshughulikia kesiili kuweza kuandaa mfumo wakieletroniki wakesi (casedocket) na uendeshaji wakemahakamani; na
 • (vi)Kuwezesha ubadilishanaji wa taarifa za kiintelijensia na wadau wengine ili kupunguza uhalifu na hivyo kudumisha amani na usalama wa nchi

 

Sehemu hii itaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi.

 

 •  
 • 2.1.1.1.1.3 Sehemu ya makosa dhidi ya Binadamu na Utengamano wa Taifa.
 •  
 • Sehemu hii itakuwa na majukumu yafuatayo:
 • (i)Kupitia na kushauri kuhusu sera, sheria ,kanuni, miongozo na viwango katika kusimamia mashauri ya makosa dhidi ya binadamu na utengamano wa taifa;
 • (ii)Kusimamiakesi dhidi ya binadamu na utengamano wa kitaifa;
 • (iii)Kusimamia vyombo vinavyotekeleza sheria katika mapambano dhidi ya makosa ya binadamu na utengamano wa taifa;
 • (iv)Kufuatiliauanzishaji na uendeshaji wa kesi za makosadhidi ya binadamu na utengamano wa taifa na yanayohusiana na hayo katika ngazi ya mkoa na wilaya;
 • (v)Kufungua na kuendesha kesi za makosa dhidi ya binadamu na utengamano wa kitaifa na yanayohusiana nayo;
 • (vi)Kusimamia ufunguaji na uendeshaji wa kesi zamakosa dhidi ya binadamu na utengamano wa taifa;
 • (vii)Kusimamia mapitio ya majalada yanayohusiana na makosa dhidi ya binadamu na utengamano wa taifa;
 • (viii)Kuwasiliana na mashirika ya kitaifa,kimataifa na kikanda pamoja na wadau wengine katika mapambanoya makosadhidi ya binadamu na utengamano wa taifa;
 • (ix)Kusimamia chunguzi za vifo vya mashaka;
 • (x)Kushauri kuhusu namna bora ya kutunza amani ,usalama na utulivu wa nchi;
 • (xi)Kushughulikiamasuala yoteyanayohusu mkanganyiko wa sheria dhidi ya ukatili wa jinsia na watoto.
 • (xii)Kusimamia rufaa na maombi mbalimbali mahakamani yanayohusu makosa dhidi ya binadamu na utengamano wa taifa; na.
 • (xiii)Kushughulikia rufaa na maombi mbalimbali ya kesi za makosa dhidi ya binadamu na utengamano wa taifa.
 •  
 • Sehemu hii itaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi.
 •  
 •  

 

2.1.1.1.2 DIVISHENI YA UTAIFISHAJI MALI, MAKOSA YANAYOVUKA MIPAKA NA UHALIFU MAHSUSI

Lengo: kutoa utaalamu na huduma ya kunyang’anya wahalifu au washirika wao faida zitokanazo na vitendo vya uhalifu pamoja na kuendesha kesi hizo mahakamani.

Majukumu

Divisheni hii itakuwa na majukumu yafuatayo:

 

 • (i)Kuratibu utekelezaji wa sheria pamoja na masuala yote yahusuyo utaifishaji na urejeshajimali zitokanazo na uhalifu;
 • (ii)Kufuatilia na kusimamia ufunguaji na uendeshaji wa kesi zinazohusiana na utaifishaji na urejeshaji wa zana zinazotumika kutenda uhalifu na mazalia yake;
 • (iii)Kuratibu tathmini ya ufanisi wa sheria, kanuni, miongozo na viwango kwenye masuala ya utaifishaji na urejeshaji mali zitokanazo na uhalifu na kupendekeza marekebisho yake;
 • (iv)Kuratibu utambuzi na ufuatiliaji wa zana zinazotumika katika kutenda uhalifuna mazalia yake;
 • (v)Kuratibu ushirikiano na mashirika ya kimataifa na kikanda katika ufuatiliaji, utaifishaji na urejeshaji wa zana zinazotumika katika kutenda uhalifu na mazalia yake;
 • (vi)Kufuatilia na kusimamia utambuzi wa kesi zenye uwezekano wa kuwa na mali za kurejesha;
 • (vii)Kufuatilia na kusimamia mali zilizozuiliwa, taifishwa na kurejeshwa;
 • (viii)Kutoa ushauri na muongozo kuhusu maombi ya utaifishaji na urejeshaji wa mali zinazotumika katika kutenda uhalifu na mazalia yake, yanayoombwa kwa au najamhuri ya muungano wa tanzania;
 • (ix)Kuratibu,kutathimini na kushauri ufanisi wa sera, sheria, kanuni,miongozo na viwango vya usimamizi wa makosa yanayovuka mipaka na kupangwa;
 • (x)Kuratibu na kutoa miongozo kwa mamlaka zinazotekeleza sheria katika masuala yahusuyo makosa yanayovuka mipaka na ya kupangwa;
 • (xi)Kufuatilia ufunguaji na uendeshaji wa kesi zamakosa yanayovuka mipaka na kupangwa katika ngazi zamikoa na wilaya;
 • (xii)Kufunguana kuendesha kesi za makosa yanayovuka mipaka, ya kupangwa na masuala yanayohusiana nayo;
 • (xiii)Kusimamia mapitio ya majalada yanayohusiana na makosa yanayovuka mipakana ya kupangwa toka vyombo chunguzi;
 • (xiv)Kuratibu ushirikiano na mashirika ya kitaifa, kimataifa na kikandapamoja na wadau katika mapambano dhidi ya makosa yanayovuka mipaka na ya kupangwa;
 • (xv)Kuratibu na kusimamia masuala yanayohusuubadilishanaji wa wahalifu watoro kama itakavyoelekezwa na waziri mwenye dhamana na masuala ya sheria;
 • (xvi)Kushauri kwenye masuala ya ushirikianowa kesi za jinai;
 • (xvii)Kusimamia uendeshaji wa kesi za rufaa na maombi yanayohusiana na makosa yanayovuka mipaka na ya kupangwa;
 • (xviii)Kuwezesha uhudhuriaji wa mashahidi kutoka na kwenda nje ya nchikutoa ushahidi;
 • (xix)Kuratibu na kutoa miongozo kwa mamlaka zinazotekeleza sheria katika masuala ya makosa ya kimtandao;
 • (xx)Kuratibu ushirikiano na mashirika ya kitaifa, kimataifa na kikandapamoja na wadau katika mapambano dhidi ya makosa ya kimtandao; na
 • (xxi)Kuratibu na kushauri ufanisi katika uendeshaji wa kesi za makosa ya kimtandao.

 

Divisheni hii itaongozwa na Mkurugenzi na itakuwa na Sehemu tatu (3) kama ifuatavyo:

 

 • (i)Sehemu ya utaifishaji na urejeshajimali;
 • (ii)Sehemu ya Makosa yanayovuka mipaka na ya kupangwa; na
 • (iii)Sehemu ya Makosa ya kimtandao.

 

2.1.1.1.2.1Sehemu ya Utaifishaji na Urejeshaji Mali

Sehemu hii itakuwa na majukumu yafuatayo:

 

 • (i)Kusimamia utekelezaji wa Sheria za utaifishaji na urejeshaji mali pamojana masuala mengine yanayohusiana nayo;
 • (ii)Kutathmini na kushauri ufanisi wa Sheria, Kanuni, Miongozo na viwango kwenye masuala ya utaifishaji na urejeshaji mali zitokanazo na uhalifu na kupendekeza marekebisho yake;
 • (iii)Kusimamia utambuzi wa kesi zenye uwezekano wa kuwa na mali za kurejesha;
 • (iv)Kufungua na kuendesha kesi zinazohusu utaifishajina urejeshajimali ndani na nje yanchi;
 • (v)Kusimamia utambuzi na ufuatiliaji wa zana zinazotumika katika kutenda uhalifu na mazalia yake;
 • (vi)Kushirikiana na mashirika ya kimataifa na kikanda katika ufuatiliaji,utaifishaji na urejeshaji wa zana zinazotumika katika kutenda uhalifu na mazalia yake;
 • (vii)Kusimamia utekelezaji wa sheria za utaifishaji na urejeshajimali pamoja masuala yanayohusiana nayo;
 • (viii)Kutathmini na kushauri kuhusiana na ufanisi wa sheria, Kanuni, Miongozo na viwango katika utekelezaji wa amri za utaifishaji na urejeshaji mali na kupendekeza marekebisho;
 • (ix)Kusimamia utekelezaji wa amri za uzuiaji na utaifishaji mali pamoja na wadau wa urejeshaji mali;
 • (x)Kushirikiana na mashirika ya kimataifa na kikanda katika utekelezaji wa amri za utaifishaji na urejeshaji mali;
 • (xi)Kusimamiamali zilizozuiliwa, taifishwa na kurejeshwa;
 • (xii)Kushauri juu ya uondoshaji na ugawanyaji wa mali zilizotaifishwa;
 • (xiii)Kuandaana kutunza kumbukumbu za mali zote zilizo shikiliwa, zuiliwa, taifishwa na kurejeshwa; na
 • (xiv)Kutathmini mali zilizozuiliwa, taifishwa na kurejeshwa kwa kushirikiana na taasisi nyingine za Serikali.
 •  

 

Sehemu hii itaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi.

2.1.1.1.2.2Sehemu ya Makosa yanayovuka mipaka na ya kupangwa

Sehemu hii itakuwa na majukumu yafuatayo:

 

 • (i)Kutathmini na kushauri kuhusiana na ufanisi wa Sera, Sheria, Kanuni,Miongozo na viwango katika usimamizi wa kesi za madawa ya kulevya, ugaidi na uharamia na kupendekeza marekebisho;
 • (ii)Kuwasiliana na taasisi zinazotekeleza Sheria kwenye masuala yanayohusiana na makosa ya madawa ya kulevya, ugaidi na uharamia;
 • (iii)Kufuatilia ufunguaji na uendeshaji wa kesi za madawa ya kulevya, ugaidi na uharamia pamoja na masuala yanayohusiana nayo katika ngazi za mikoa na wilaya;
 • (iv)Kufungua na kuendesha kesi za makosa ya madawa ya kulevya, ugaidi na uharamia pamoja na masuala yanayohusiana nayo.
 • (v)Kusimamia na kushauri uendeshaji wa kesi zamadawa ya kulevya,ugaidi na uharamia ili kuleta tija;
 • (vi)Kufanya mapitio ya majalada toka vyombo chunguzi na kutoa maelekezo stahiki kuhusiana na makosa ya madawa ya kulevya, ugaidi na uharamia;
 • (vii)Kutoa ushauri na maoni ya kisheria kwa taasisi za kimataifa na mamlaka zinazoshughulikiamakosa ya madawa ya kulevya, ugaidi na uharamia;
 • (viii)Kutathmini na kushauri ufanisi wa Sera, Sheria, Kanuni, Miongozo na Viwango katika usimamizi wamakosa ya usafirishaji haramu wa binadamu, ubadilishanaji wa wahalifu na ushirikiano katika kesi za jinaina kupendekeza marekebisho;
 • (ix)Kuwasiliana na taasisi nyingine zinazotekeleza sheria katika masuala yanayohusiana na usafirishaji haramu wa binadamu, ubadilishanaji wa wahalifu na ushirikiano katika kesi zajinai kulingana na Sheria na taratibu husika;
 • (x)Kufungua na kuendesha kesi zinazohusiana na usafirishaji haramu wa binadamu, ubadilishanaji wa wahalifu na ushirikiano katika kesi za jinai kulingana na Sheria na taratibu husika;
 • (xi)Kusimamia na kushauriuendeshaji wa kesi za usafirishaji haramu wa binadamu ili kuleta tija;
 • (xii)Kufanya mapitio ya majalada toka vyombo chunguzi na kutoa maelekezo stahiki kuhusiana na makosa ya usafirishaji haramu wa binadamu, ubadilishanaji wa wahalifu na ushirikiano katika kesi za jinai;
 • (xiii)Kuwasiliana na taasisi za kitaifa, kimataifa na kikanda pamoja na wadau katika masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu, ubadilishanaji wa wahalifu na ushirikianokatika kesi za jinai;
 • (xiv)Kutoa ushauri na maoni ya kisheria kwa taasisi za kimataifa na mamlaka zinazoshughulikia makosa ya usafirishaji haramu wa binadamu, ubadilishanaji wa wahalifu na ushirikiano katika kesi za jinai;
 • (xv)Kushughulikia na kushauri kuhusu ushirikiano katika kesi za jinai pale ambapo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaomba au inaombwa na mamlaka za nchi nyingine;
 • (xvi)Kushughulikia masuala yanayohusiana na wahalifu watoro, uhamishaji wa wafungwa na kutafuta mashahidi; na
 • (xvii)Kushughulikia kesi za rufaa na maombi yanayohusiana na utwaaji wa wahalifu.

 

Sehemu hii itaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi.

2.1.1.1.2.3Sehemu ya Makosa ya Kimtandao

Sehemu hii itafanya kazi zifuatazo:

 

 • (i)Kutathmini na kutoa ushaurikuhusiana na ufanisi waSera, Sheria, Kanuni, Miongozo na viwango katika usimamizi wa makosa ya kimtandao na kupendekeza marekebisho;
 • (ii)Kuwasiliana na taasisi zinazotekeleza sheria za makosa ya kimtandao na yale yanayohusiana nayo;
 • (iii)Kufuatilia ufunguaji na uendeshaji wa kesi za makosa ya kimtandao katika ngazi ya mikoa na wilaya;
 • (iv)Kufunguana kuendesha kesi za makosa ya kimtandao;
 • (v)Kusimamia na kutoaushauri wa uendeshaji wa kesi za makosa ya kimtandao kwa ufanisi;
 • (vi)Kufanya mapitio ya majalada toka vyombo chunguzi na kutoa maelekezo stahiki kuhusiana na makosa ya kimtandao;
 • (vii)Kuwasiliana na taasisi za kitaifa, kimataifa na kikanda pamoja na wadau katika mapambano dhidi ya makosa ya kimtandao;kna
 • (viii)Kushughulikia kesi za rufaa na maombi yanayohusiana na makosa yakimtandao.

 

Sehemu hii itaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi.

2.1.1.1.3 DIVISHENI YA MAKOSA YA UDANGANYIFU, UTAKATISHAJI FEDHA NA RUSHWA

Lengo: kutoa utaalamu na huduma ya mashtaka kwa makosa ya udanganyifu, utakatishaji fedha, rushwa, mazingira na mali asili.

Majukumu

Divisheni hii itakuwa na majukumu yafuatayo:

 

 • (i)Kupitia na kutoa ushauri kwenye sera. Sheria, kanuni , miongozo na viwango katika usimamizi wa makosa ya udanganyifu , utakatishaji fedhana rushwa;
 • (ii)Kuratibu kesi za rushwa katika mahakama kuu kitengo cha makosa ya rushwa na uhujumu uchumi na mahakama za chini;
 • (iii)Kuratibu taasisi zinazotekeleza sheria katikamakosa ya udanganyifu,utakatishaji fedha,rushwa na masuala yanayohusiana nayo;
 • (iv)Kusimamia ufunguaji na uendeshaji wa kesi za udanganyifu na rushwa katika ngazi za mikoa na wilaya;
 • (v)Kufungua na kuendesha kesi za rushwa na udanganyifu;
 • (vi)Kusimamia mapitio ya majalada ya kesi za utakatishaji fedha, rushwa na udanganyifu;
 • (vii)Kuratibu ushirikiano na mashirika ya kitaifa, kimataifa na kikanda pamoja nawadau katika kupambana na makosa ya udanganyifu , utakatishaji fedha na rushwa;
 • (viii)Kusimamia kesi za rufaa na maombi yanayohusiana na makosa ya udanganyifu, utakatishaji fedha na rushwa; na
 • (ix)Kushughulikia kesi za rufaa na maombi yanayohusiana na rushwa na udanganyifu.
 •  
 • Divisheni hii itaongozwa na Mkurugenzi na itakuwa na sehemu (3) kama ifuatavyo:
 • (i)Sehemu ya makosa ya udanganyifu na utakatishaji fedha;
 • (ii)Sehemu ya makosa ya rushwa; na
 • (iii)Sehemu ya mazingira na mali asili.
 •  
 • 2.1.1.1.3.1Sehemu ya makosa ya udanganyifu na utakatishaji fedha
 • Sehemu hii itakuwa na majukumu yafuatayo:
 • (i)Kutathmini na kushauri kuhusiana na ufanisi wa Sera, Sheria, Kanuni, Miongozo na viwango katika usimamizi wa kesi za udanganyifu na utakatishaji fedha na kupendekeza maboresho;
 • (ii)Kuwasiliana na taasisi zinazotekeleza sheria katika masuala yanayohusiana na makosa ya udanganyifu na utakatishaji fedha na yanayohusiana nayo;
 • (iii)Kufuatilia ufunguaji na uendeshaji wa kesi za makosa ya udanganyifu na utakatishaji fedha katika ngazi za mikoa na wilaya;
 • (iv)Kufungua na kuendesha kesi zinazohusiana na makosa ya rushwa na udanganyifu;
 • (v)Kusimamia na kushauri uendeshaji wa kesi za makosa ya udanganyifu na utakatishaji fedha ili kuleta tija;
 • (vi)Kufanya mapitio ya majalada kutoka vyombo chunguzi na kutoa maelekezo stahiki kuhusiana na makosaya udanganyifu na utakatishaji fedha;
 • (vii)Kuratibu ushirikiano na mashirika ya kitaifa , kimataifa na kikanda pamoja na wadau katika mapambano dhidi ya makosa ya udanganyifu na utakatishaji fedha; na
 • (viii)Kushughulikia kesi za rufaa na maombi yanayohusiana na makosaya udanganyifu na utakatishaji fedha.
 •  
 • Sehemu hii itaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi.
 •  
 • 2.1.1.1.3.2Sehemu ya Makosa ya Rushwa
 •  
 • Sehemu hii itakuwa na majukumu yafuatayo:
 • (i)Kutathmini na kushauri kuhusiana na ufanisi wa Sera, Sheria, Kanuni,Miongozo na viwango katika usimamizi wa kesi za rushwa na kupendekeza maboresho;
 • (ii)Kuwasiliana na taasisi zinazotekeleza sheria za makosa ya rushwa na yanayohusiana nayo;
 • (iii)Kusimamia ufunguaji na uendeshaji wa kesi za rushwa na yanayohusiana nayo katika ngazi ya mkoa na wilaya;
 • (iv)Kufungua na kuendesha kesi za rushwa na masuala yanayohusiana nayo;
 • (v)Kusimamia na kushauri njia bora za uendeshaji wa kesi za rushwa;
 • (vi)Kufanya mapitio ya majalada kutoka vyombo chunguzi na kutoa maelekezo stahiki kuhusiana makosa ya rushwa;
 • (vii)Kuratibu ushirikiano na mashirika ya kitaifa, kimataifa na kikanda pamoja na wadau katika mapambano dhidi ya rushwa; na
 • (viii)Kushughulikia rufaa na maombi ya kesi za rushwa.
 • Sehemuhii itaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi.
 •  
 • 2.1.1.1.1.3.3 Sehemu ya Makosa ya Mazingira na Maliasili
 • Sehemu hii itakuwa na majukumu yafuatayo:
 • (i)Kutathmini na kushauri kuhusiana na ufanisi wa Sera, Sheria, Kanuni,Miongozo na viwango katika usimamizi wa kesi za mazingira na mali asili na kupendekeza maboresho;
 • (ii)Kuwasiliana na taasisi zinazotekeleza sheria za makosa ya mazingira na mali asili;
 • (iii)Kusimamia ufunguaji na uendeshaji wa kesi za mali asili na mazingira;
 • (iv)Kusimamia na kufuatilia kesi za mazingira na mali asili zinazoendeshwa na taasisi nyingine;
 • (v)Kusimamiamapitio ya majalada ya kesi za mazingira na mali asili kutoka vyombo chunguzi;
 • (vi)Kuratibu ushirikiano na mashirika yakimataifa na kikanda pamoja na wadau katika mapambano dhidi ya makosa ya mazingira na mali asili; na
 • (vii)Kushughulikia rufaa na maombi ya kesi za mali asili na mazingira.
 •  
 • Sehemu hii itaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi.

 

2.1.1.1.4 DIVISHENI YA USIMAMIZI WA KESI

Lengo: kutoa utaalamu katika usimamizi wa kesi na uratibu wa upelelezi.

Majukumu:

Divisheni hii itakuwa na majukumu yafuatayo:

 

 • (i)Kutoa maelekezo katika usimamizi, ukaguzi na ufuatiliaji wa ubora katika uendeshaji wa huduma zinazotolewa na Ofisi;
 • (ii)Kusimamia mahitaji ya mafunzo katika masuala ya sheria kwa vitendo pamoja na usimamizi wa taarifaili kuhakikisha ufanisi katika uendeshaji kesi;
 • (iii)Kusimamia utendaji kazi wa kila mwendesha mashtaka, majukumu ya Jukwaa la Taifa la Haki Jinai, Kamati za kusimamia kesi na kuandaa ripoti na kuiwasilisha kwa Mkurugenzi wa Mashtaka;
 • (iv)Kutekeleza mpango wa ulinzi kwa mashahidi;
 • (v)Kusimamia maandalizi ya miongozo inayohusiana na uendeshaji wa kesi za jinai na utekelezaji wa maelekezo ya jumla ya upelelezi;
 • (vi)Kusimamia utekelezaji wa maagizo yanayotolewa na Mkurugenzi wa Mashtaka kuhusiana na upelelezi wa kesi za jinai ili kuleta ufanisi;
 • (vii)Kusimamia uratibu wa upelelezi ili kuhakikisha ufanisi katika upelelezi unaoratibiwa namwendesha mashtaka;.
 • (viii)Kusimamia na kufanya kaguzi katika maeneo ambayo mahabusu wanahifadhiwa na kuchukua hatua stahiki;
 • (ix)Kufanya kazi na wadau wengine wa Haki Jinai ili kuwezesha uratibu wa kesi na ubadilishanaji wa taarifa; na
 • (x)Kuanzisha na kutunza mahusiano kati ya Ofisi, vyombo chunguzi na ushirikiano wa kitaifa na kimataifa.

 

Divisheni hii itaongozwa na Mkurugenzi na itakuwa na Sehemu mbili (2) zifuatazo:

 

 • (i)Sehemu ya usimamizi wa kesi; na
 • (ii)Sehemu ya uratibu wa upelelezi.

 

2.1.1.1.4.1 Sehemu ya Usimamizi wa Kesi

Sehemu hii itakuwa na majukumu yafuatayo:

 

 • (i)Kukagua na kufuatilia ubora juu ya huduma za uendeshaji kesi;
 • (ii)Kutathmini uhitaji wa mafunzo ya uendeshaji wa masuala ya sheria kwa vitendo na kuhakikisha ufanisi katika uendeshaji wa kesi;
 • (iii)Kuanzisha na kutunza orodha itakayosaidia kumbukumbu na ugatuzi wa kazi;
 • (iv)Kutathmini taarifa za kesi kulingana na miongozo na viwango vya taasisi;
 • (v)Kubaini masuala muhimu yanayojitokeza kwenye kesi zinazoamuliwa na kufanya uratibu na wadau wengine na kutoa mapendekezo;
 • (vi)Kutathmini utendaji kazi wa kila mwendesha mashtaka na kutoa mapendekezo;
 • (vii)Kuwezesha majukumu ya jukwaa la haki jinai;
 • (viii)Kuwezesha kamati za kusimamia kesi kwenye ngazi za wilaya, mkoa na kitaifa pamoja na majukwaa mengine;
 • (ix)Kutunza kanzidata na mfumo wa taarifa;
 • (x)Kuanzisha na kutekeleza mpango wa ulinzi wa mashahidi;
 • (xi)Kusajili na kutunza rejesta ya kesi zinazosajiliwa na au dhidi ya jamhuri;
 • (xii)Kurekodi kesi zilizosajiliwa mahakamani;
 • (xiii)Kuwasilisha nyaraka zinazohusiana na kesi za jamhuri;
 • (xiv)Kutunza majalada ya kesi zinazoihusu jamhuri;
 • (xv)Kuandaa na kutunza rejesta ya mawasiliano toka kwa umma katika kesi za jamhuri na zile zilizofunguliwa dhidi ya jamhuri; na
 • (xvi)Kupeleka nyaraka na mawasiliano mengine yanayohusiana na kesi.

 

Sehemu hii itaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi.

 

 • 2.1.1.1.4.2 Sehemu ya uratibu wa upelelezi.
 •  
 • Sehemu hii itakuwa na majukumu yafuatayo:
 • (i)Kuandaa miongozo inayohusiana upelelezi wa kesi za jinai;
 • (ii)Kufuatilia na kutathmini utekelezaji wa miongozo inayotolewa na mkurugenzi wa mashtaka kuhusiana na upelelezi wa kesi za jinai;
 • (iii)Kuratibu upelelezi ili kuhakikisha ufanisi katika upelelezi unaoratibiwa na mwendesha mashtaka;.
 • (iv)Kufanya ufuatiliaji juu ya utekelezaji wa maelekezo ya jumla ya upelelezi ili kuleta ufanisi;
 • (v)Kusimamia na kufanya kaguzi katika maeneo ambayo mahabusu wanahifadhiwa na kuchukua hatua stahiki;
 • (vi)Kufanya kazi na wadau wengine wa haki jinai ili kuwezesha uratibu wa kesi na ubadilishanaji wa taarifa;
 • (vii)Kuwezesha majukumu ya jukwaa la haki jinai;
 • (viii)Kuwasiliana na ofisi za taifa za mashtaka wilayani na mikoani kwa lengo la kuratibu upelelezi;
 • (ix)Kuandaa na kusambaza miongozo kuhusu upelelezi na kusimamia upelelezi wa kesi za jinai;
 • (x)Kukagua na kufatilia ubora wa huduma zinazotolewa na divisheni;
 • (xi)Kutoa mapendekezo kuhusu utendaji kazi wa kila mwendesha mashtaka;
 • (xii)Kuratibu uendelezaji wa ujuzi kuhusu masuala ya kisheria ili kuhakikisha ufanisi katika upelelezi unaoongozwa na mwendesha mashtaka; na
 • (xiii)Kuanzisha na kudumisha mahusiano kati ya ofisi ya taifa ya mashtaka ,vyombo chunguzi na mashirika mengine ya kitaifa na kimataifa.
 •  
 • Sehemu hii itaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi.
 •  
 • 2.1.1.1.5 OFISI YA MASHTAKA YA MKOA
 •  
 • Lengo: kutoa huduma za mashtaka Kwa umma katika ngazi ya mkoa

 

Majukumu:

 

 • Majukumu ya Ofisi ya Mashtaka ya Mkoa ni haya yafuatayo:
 • (i)Kutoa huduma za kimashtaka mkoani ikiwa ni pamoja na kufungua , kuendeshaau kuondoa mashtaka yaliyofunguliwa kwa minajili ya kutenda haki , maslahi ya umma na kuzuia ukiukaji wa taratibu za kisheria .
 • (ii)Kuratibu upelelezi na kutoa muongozo kwa taasisi zinazotekeleza sheria kwenye makosa ya udanganyifu, rushwa namengine yanayohusiana nayo;
 • (iii)Kuandaa hati za mashtaka , maombi na nyaraka nyingine zinazoendeana na haya;
 • (iv)Kusimamia kesi za rushwa zinazoshughulikiwa na mamlaka nyingine zinazopambana na rushwa na udanganyifu;
 • (v)Kufanya mapitio ya majalada toka vyombo chunguzi;
 • (vi)Kutoa ushauri kwa taasisi zinazotekeleza sheria kwenye makosa dhidi ya binadamu na mamlaka za umma;
 • (vii)Kushughulikia kesi zavifo vya mashaka;
 • (viii)Kushughulikia kesi za rufaa na maombi katika mahakama za juu;
 • (ix)Kushughulikia mashahidi kabla, wakati wa kusikiliza kesi na baada ya kutoa ushahidi mahakamani;
 • (x)Kusimamia kesi zinazohusu makosa ya usafirishaji haramu wa binadamu na madawa ya kulevya , ndani ya mamlaka yao;
 • (xi)Kutoa mwongozo, kufungua na kuendesha kesi zinazohusiana na utaifishaji na urejeshaji wa zana zinazotumika katika uhalifu na mazalia yake;
 • (xii)Kuratibu kwa kushirikiana na wadau wa haki jinai , kurejesha na kutaifisha mali haramu ndani ya mamlaka yao;
 • (xiii)Kuunganisha ofisi ya mashtaka na taasisi nyingine zinazoendesha mashtaka mkoani kwa lengo la kuhakikisha ufanisi katika upepelezi unaoratibiwana mwendesha mashtaka;
 • (xiv)Kufanya ukaguzi sero za polisi na magereza;
 • (xv)Kuwezesha kamati za usimamizi wa uendeshaji kesi katika ngazi ya mkoa na wilaya na majukwaa mengine;
 • (xvi)Kuandaa na kuchambua data za kesi za jinai;
 • (xvii)Kutunza kanzi data na mfumo wa taarifa wa mashtaka;
 • (xviii)Kuelimisha umma kuhusu utenganiishaji wa upelelezi na uendeshaji wa mashtaka;
 • (xix)Kutekeleza na kusimamia kanuni za nidhamu za waendesha mashtaka;
 • (xx)Kuratibu uchukuaji wa waendeshaji wa mashtaka toka taasisi chunguzi mkoani;
 • (xxi)Kuanzisha na kutunza taarifa za waendesha mashtaka wote mkoani;
 • (xxii)Kuratibu na kuongoza taasisi zinazotekeleza sheria za makosa ya mazingira ,kimtandao na makosa mengine yanayoendana na hayo;
 • (xxiii)Kusimamia kesi za kimazingira na kimtandao zinazoendeshwa na mamlaka nyingine;
 • (xxiv)Kushughulikia maswala ya kiutawala, kifedha nakiutumishi katika mamlaka yao;
 • (xxv)Kufanya utafiti katika uendeshaji wa kesi za jinai ili kuhakikisha sheria , kanuni ,amri, taratibu na miongozo yote iliyokwishatolewa inafuatwa; na
 • (xxvi)Kukagua na kufatilia uendeshaji wa kesi katika ofisi za mashtaka za wilaya ili kuhakikisha unafanyika kwa ufanisi.
 •  
 •  
 •  
 • Ofisi za mashtaka za mikoa zitaongozwa na Afisa wa Mashtaka wa Mkoa.
 •  
 • 2.1.1.1.5.1OFISI YA MASHTAKA YA WILAYA
 •  
 • Lengo: kutoa huduma za mashtaka kwa umma katika ngazi ya wilaya
 •  
 • Majukumu:
 • Majukumu ya Ofisi ya Mashtaka ya Wilaya ni haya yafuatayo:
 • (i)Kutoa huduma zakimashtaka wilayani ikiwa ni pamoja na kufungua, kuendeshaau kuondoa mashtaka yaliyofunguliwa kwa minajili ya kutenda haki, maslahi ya umma na kuzuia ukiukaji wa taratibu za kisheria;
 • (ii)Kuratibu upelelezi na kutoa muongozo kwa taasisi zinazotekeleza sheria kwenye makosa ya udanganyifu, rushwa namengine yanayohusiana nayo;
 • (iii)Kuandaa hati za mashtaka, maombi na nyaraka nyingine zinazoendeana na haya;
 • (iv)Kusimamia kesi za rushwa zinazoshughulikiwa na mamlakanyingine zinazopambana na rushwa na udanganyifu;
 • (v)Kufanya mapitio ya majalada toka vyombo chunguzi;
 • (vi)Kutoa ushauri kwa taasisi zinazotekeleza sheria kwenyemakosa dhidi ya binadamu na mamlaka za umma;
 • (vii)Kushughulikia kesi zavifo vya mashaka;
 • (viii)Kushughulikiakesi za rufaa na maombi katika mahakama za juu;
 • (ix)Kushughulikia mashahidi kabla, wakati wa kusikiliza kesi na baada ya kutoa ushahidi mahakamani;
 • (x)Kusimamia kesi zinazohusu makosa ya usafirishaji haramu wa binadamu na madawa ya kulevya, ndani ya mamlaka yao;
 • (xi)Kutoa mwongozo,kufungua na kuendesha kesi zinazohusiana na utaifishaji na urejeshaji wa zana zinazotumika katika uhalifu na mazalia yake;
 • (xii)Kuratibu kwa kushirikiana na wadau wa haki jinai, kurejesha na kutaifisha mali haramu ndani ya mamlaka yao;
 • (xiii)Kuunganisha ofisi ya mashtaka na taasisi nyingine zinazoendesha mashtaka wilayani kwa lengo la kuhakikisha ufanisi katika upelelezi unaoratibiwa na mwendesha mashtaka;
 • (xiv)Kufanya ukaguzi sero za polisi na magereza;
 • (xv)Kuwezesha kamati za usimamizi wa uendeshaji kesi katika ngazi ya wilaya na majukwaa mengine;
 • (xvi)Kuandaa na kuchambua data za kesi za jinai;
 • (xvii)Kutunza kanzi data na mfumo wa taarifa wa mashtaka;
 • (xviii)Kuelimisha umma kuhusu uchukuaji na uendeshaji wa mashtaka;
 • (xix)Kutekeleza na kusimamia kanuni za nidhamu za waendesha mashtaka
 • (xx)Kuratibu uchukuaji wa waendeshaji wa mashtaka toka taasisi chunguzi wilayani;
 • (xxi)Kuanzisha na kutunza taarifa za waendesha mashtaka wote wilayani;
 • (xxii)Kuratibu na kuongoza taasisi zinazotekeleza sheria za makosa ya mazingira ,kimtandao na makosa mengine yanayoendana na hayo;
 • (xxiii)Kusimamia kesi za kimazingira na kimtandao zinazoendeshwa na mamlaka nyingine;
 • (xxiv)Kushughulikia maswala ya kiutawala, kifedha nakiutumishi katika mamlaka yao; na
 • (xxv)Kufanya utafiti katika masuala ya jinai na uendeshaji wa kesi zake ili kuhakikisha sheria , kanuni ,amri, taratibu na miongozo yote iliyokwishatolewa inafuatwa.

 

Ofisi ya Mashtaka ya Wilaya, itaongozwa na Afisa Mashtaka wa Wilaya

2.1.1.1.6 KITENGO CHA HUDUMA ZA UTAFITI NA MAKTABA

Lengo: kutoa utaalamu na huduma katika utafiti wa kisheria, huduma za uchapishaji na maktaba.

Majukumu:

Kitengo hiki kitakuwa na majukumu yafuatayo:

 

 • (i)Kufanya utafiti wa kisheria katika uendeshaji wa mashtaka na masuala yanayohusiana nayo;
 • (ii)Kuwajulisha watumiaji wa maktaba kuhusu bidhaa mpya za sheria;
 • (iii)Kuwekea maktaba vifaa vya kutosha vya utafiti, nyenzo na nyaraka za rejea;
 • (iv)Kuweka katika maktaba katiba, sheria na nyaraka mbali mbali za kisheria;
 • (v)Kutunza vitabu vya rejea vya kesi, machapisho na majaridaya kisheriana magazeti;
 • (vi)Kutunza rejesta ya machapisho ya rejea;
 • (vii)Kuwezesha uazimaji wa machapisho ya rejea;
 • (viii)Kuanzisha mfumo wa ubadilishanaji wa sheria zinazohusiana na uendeshaji wa mashtaka na kazi kutoka nchi zilizo katika jumuiya ya madola na zisizo za jumuiya; na
 • (ix)Kushauri juu ya ununuzi wa machapisho ya kisheria.

 

Kitengo hiki kitaongozwa na Afisa Mkuu wa Maktaba.

2.1.1.1.7 KITENGO CHA MASIJALA YA SHERIA

Lengo: kutoa huduma za masjala katika OfisiyaTaifa ya Mashtaka.

Kitengo hiki kitakuwa na majukumu yafuatayo:

(i)Kusajili na kutunza rejesta ya kesi zote zilizofunguliwa mahakamani na zina zoshughulikiwa na mkurugenzi wa mashtaka;

(ii)Kupeleka nyaraka zinahusiana na kesi zinazomuhusu mkurugenzi wa mashtaka;

(iii)Kutunza majalada ya kesi zinazoshughulikiwa na mkurugenzi wa mashtaka; na

(iv)Kupokea na kutuma majalada ya kesi kutoka na kwenda kwa taasisi uchunguzi.

Kitengo kitaongozwa na Katibu Sheria Mkuu.

2.1.1.1.8 DIVISHENI YA UTAWALA NA RASILIMALI WATU

Lengo: kutoa utaalamu na hudumaza kiutawala na usimamizi wa rasilimali watu katika Ofisi.

Majukumu

Divisheni hii itakuwa na majukumu yafuatayo:

(i)Kutoa mikakati kwa menejimenti juu ya uendeshaji wa masuala ya Rasilimali watu ikujumuisha masuala ya ajira, uendelezaji wa rasilimali watu, upandishwaji wa vyeo, kutoa motisha, kuweka vivutio vya kazi kwa watumishi ili waendelee kuwepo kwenye Tasisi, kutoa motisha na kudhibiti viwango vya kazi;

(ii) Kuandaa mafao ya mstaafu na likizo kwa watumishi;

(iii)Kuhakikisha uwepo wa tija na ufanisi katika usimamizi na Matumizi ya rasilimaliwatu katika ofisi;

(iv)Kuwa kiungo kati ya ofisi ya taifa ya mashtaka na Ofisi ya Rais Menejimenti ya utumishi wa Umma na utawala bora katika usimamiaji wa Sera na sheria za ajira zinazohusu utumishi wa umma;

(v) Kutoa takwimu za kiutumishi na kuzihuisha; na

(vi)Kukusanya, kuchambua, kuweka na kusambaza takwimu na taarifa zinazohusiana na mipango ya uendelezaji rasilimaliwatu.

Divisheni hii itaongozwa na Mkurugenzi na itakuwa na Sehemu mbili (2 ) zifuatazo:

 

 • (i)Sehemu ya utawala; na
 • (ii)Sehemu ya usimamizi wa rasilimali watu.

 

2.1.1.1.8.1 Sehemuya Utawala

Sehemu hii itakuwa na majukumu yafuatayo:

 

 • (i)Kutafsiri na kuhakikisha sheria , kanuni za kudumu , machapisho na sheria za kazi zinazohusu utawala na usimamizi wa rasilimaliwatu zinafuatwa;
 • (ii)Kudumisha mahusiano ya watumishi na maslahi yao ikiwemo afya , usalama , michezo na tamaduni;
 • (iii)Kutoa huduma za masjala , kumbukumbu za ofisi , huduma za mawasiliano, na utumaji wa nyaraka;
 • (iv)Kushughulikia masuala ya protokali;
 • (v)Kuwezesha huduma za utoaji wa ulinzi, usafiri na mahitaji ya kila siku;
 • (vi) Kuwezesha huduma za uhifadhi ikiwemo matengenezo ya vifaa vya ofisi, majengo na mazingira;
 • (vii)Kuratibu utekelezaji na ukuzaji wa maadili na masuala muhimu katika utumishi wa umma;
 • (viii)Kutekeleza masuala ya mtambuka ikiwemo jinsia , ulemavu, ukimwi na magonjwa yasiyoambukizwa na masuala ya mazingira;
 • (ix)Kuratibu utekelezaji wa uboreshaji wa mifumo ya utendaji kazi;
 • (x)Kushauri juu ufanisi wa utendaji wa ofisi;
 • (xi)Kuratibu maandalizi/utekelezaji wa mkataba wa huduma kwa wateja; na
 • (xii)Kuratibuutekelezaji wa ushirikishwaji wa sekta binafsi;
 •  
 • Sehemu hii itaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi.

 

2.1.1.1.8.1 Sehemu ya usimamizi wa rasilimaliwatu

Sehemu hii itakuwa na majukumu yafuatayo:

(i)Kuratibu masuala ya ajira, kupangiavituo vya kazi, kuthibitishwa kazini, kupandishwa vyeo na uhamisho kwa watumishi;

(ii) Kuwezesha mafunzo na ukuaji wa maendeleo ya kazi (maendeleo ya kitaaluma, kukuza ujuzi, kukuza utendaji wa kazi na maandalizi ya kustaafu);

 

 • (iii)Kuratibu mafunzo kazi kwa ajili ya waajiriwa wapya katika utumishi wa umma;
 • (iv)Kuandaa na kutekeleza mipango ya rasilimaliwatu na maendeleo;
 • (v)Kusimamia mishahara na malipo;
 • (vi)Kuandaa na kuboreshakumbukumbu za watumishiikiwa ni pamoja na likizo za mwaka, kustaafu, ugonjwa, uzazi na masomo;
 • (vii)Kuandaa maslahi na stahili za watumishi;
 • (viii)Kuratibu utekelezaji wa upimaji kazi wa wazikwa watumishi;
 • (ix)Kuandaa makisio ya ikama ya watumishi na bajeti kwa kila mwaka;
 • (x)Kuandaa na kuwezesha utekelezaji wa mpango wa kurithishana madaraka; na
 • (xi)Kuanzisha na kuratibu mafunzo ya ndani na ya kazi kwa watumishi;
 •  

 

Sehemu hii itaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi.

2.1.1.1.9 DIVISHENI YA MIPANGO

Lengo:kutoa utaalamu katika maeneo ya mipango, utekelezaji wa bajeti, ufuatiliaji na tathmini.

Majukumu

Divisheni hii itakuwa na majukumu yafuatayo:

(i)Kuratibu maandalizi na utekelezaji wa mipango na bajeti;

(ii)Kuratibu maandalizi ya michango kwenye hotuba ya bajeti ya waziri na ripoti ya kila mwaka ya uchumi;

(iii)Kuratibu maandalizi, utekelezaji, ufuatiliaji na tathmini ya mipango ya maendeleo;

(iv)Kuratibu maandalizi na utekelezaji wa miradi programu za maendeleo na ukusanyaji wa rasimali zinazohitajika;

(v)Kuandaa, kutekeleza na kuboresha mpango wa usimamizi wa vihatarishi;

(vi)Kuandaa rejesta ya vihatarishi; na

(vii)Kutoa mwongozo na ushauri ili kuhakikisha kuwa vihatarishi vinatambuliwa, tathminiwa na kupunguzwa.

Divisheni hii itaongozwa na Mkurugenzi na itajumuisha Sehemu mbili (2) zifuatazo: -

(i)Sehemu ya mipango na bajeti; na

(ii)Sehemu ya ufuatiliaji na tathmini.

2.1.1.1.9.1 Sehemu ya mipango na bajeti.

Sehemu hii itakuwa na majukumu yafuatayo:

(i)Kuratibu uandaaji wa mpango kazi wa mwaka, kati na mpango mkakati;

(ii)Kuainisha miradi ,programu,mipango kazi na kuendeleza mikakati ya ukusanyaji wa rasilimali;

(iii)Kushirikiana na wizara ya Katiba na Sheria ,Wizara ya fedha na Uchumi katikauandaaji wa mpango mkakati na bajeti;

(iv)Kutoa msaada wa kiufundi katikamchakato wa kuandaa mpango mkakati na bajeti; na

(v)Kuandaa maandiko na makubaliano ya miradi na programu kwa ajili ya kupata rasilimali fedha za ndani na nje ya nchi;

 

 • Sehemu hii itaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi

 

2.1.1.1.9.2Sehemu ya ufuatiliaji na tathimini

Sehemu hii itakuwa na majukumu yafuatayo:

(i)Kufatilia utekelezaji mpango kazi wa mwaka na mpango mkakati;

(ii)Kuandaa ripoti za utekelezaji;

(iii)Kuandaaripoti ya uendeshaji mashtaka nchini;

(iv)Kutoa michango katika maandalizi ya mipango ya kitaifa ,programu na masuala ya kibajeti ikiwemo uanishaji wa malengo na viashiria vya utendaji;

(v)Kutoa misaada ya kiufundi katika kusimika mifumo ya tathimini na ufuatiliaji;

(vi)Kufanya utafiti na tathmini juu ya matokeo za mipango,miradi na programu;

(vii)Kukusanya maoni ya wadau kuhusiana na huduma zinazotolewa;

(viii)Kuratibu utekelezaji wa mwaka na nusu mwaka;

(ix)Kuandaa , kutekeleza na kuhuisha mpango wa usimamizi wa vihatarishi;

(x)Kuandaa na kusimamiarejesta ya vihatarishi; na

(xi)Kutoa mwongozo na ushauri ili kuhakikisha kuwa vihatarishi vinatambuliwa, tathminiwa na kupunguzwa.

Sehemu hii itaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi

2.1.1.1.10 KITENGO CHA UHASIBU NA FEDHA

Lengo: kutoa huduma za usimamizi wa kifedha na utunzaji wa vitabu vya vitabu vya kihasibu.

Kitengo hiki kitakuwa na majukumu yafuatayo:

Mishahara

(i)Kuandaa malipo ya mishahara ikiwemo makato yaliyoainishwa kisheria;

(ii)Usimamizi wa mishahara;

(iii)Kuandaa taarifaza pensheni; na

(iv)Kutunza kumbukumbu.

Ofisi ya Fedha

(i)Kuwasilisha orodha ya malipo hazina;

(ii)Kuweka fedha na kuwasilisha hundi benki;

(iii)Kuandaa ripoti ya kila mwezi;

(iv)Kulipa fedha/hundi kwa wafanyakazi na wateja (watoa huduma);

(v)Kulipa malipo ya jumla;

(vi)Kutunza vitabu vya fedha;

(vii)Kurekodi na kuhakiki masurufu yaliyotolewa; na

(viii)Kuandaa na kufanya malipo.

Mapato

(i)Kusimamia mapato kulingana na kanuni na miongozo;

(ii)Kukusanya kodi ya kila mwaka,ada za maombi na vyanzo vingine;

(iii)Kusimamia na kukusanya mapato; na

(iv)Usuluhishi wa kibenki.

Pensheni

(i)Kuandaa nyarakaza pensheni; na

(ii)Kutunza kumbukumbu za pensheni.

Bajeti

(i)Usimamizi wa bajeti;

(ii)Kufuatilia ugawaji na matumizi ya fedha;

(iii)Kuandaa taarifa za mwisho na taarifa nyingine za kifedha.

Uhakiki na ukaguzi wa awali

(i) Kuhakiki na kupitisha nyaraka za malipo kwa mujibu wa kanuni;

(ii) Kuhakiki nyaraka za kifedha kwa mujibu sheria, kanuni na miongozo

inayosimamia fedha za umma; na

(iii)Kutoa majibu kwa hoja za ukaguzi

Kitengo kitaongozwa na Mhasibu Mkuu.

2.1.1.1.11 KITENGO CHA UNUNUZI NA UGAVI

Lengo: kutoa utaalamu na huduma za ununuzi na ugavi.

Kitengo hiki kitakuwa na majukumu yafuatayo:

(i)Kushauri juu ya ununuzi , usimamizi wa vifaa na usambazaji wake;

(ii)Kufuatilia na kuhakikishamichakato ya ununuzi na taratibu zake zinafuatwa kwa mujibu wa sheria ya ununuzi wa umma;

(iii)Kuandaa mpango wa ununuzi wa mwaka;

(iv)Kununua, kutunza na kusimamia ugavi kulingana mahitaji;

(v)Kutunza na kusimamia usambazaji wa vifaa vya ofisi;

(vi)Kutunza na kuhuisha kumbukumbu za ununuzi na ugavi;

(vii)Kutoa huduma za sekretarieti kwa bodiya zabuni;

(viii)Kuweka vigezo / viwango na kufuatilia uhalisia wa thamani ya bidhaa na huduma zinazonunuliwa; na

(ix)Kuandaaa mpango kazi , taarifa ya utekelezajinabajeti ya ununuzi ya kitengo

Kitengo kitaongozwa na Mkurugenzi.

2.1.1.1.12 KITENGO CHA UKAGUZI WA NDANI

Lengo: kutoa huduma za ushauri kwa Afisa wa Masuuli katika usimamizi sahihi wa rasilimali.

Kitengo hiki ktiakuwa na majukumu yafuatayo:

(i)Kufanya mapitio na kutoa ripoti kuhusu udhibiti katika upokeaji, utunzaji na matumizi ya rasilimali fedha;

(ii)Kufanya mapitio na kutoa ripoti juu ya uzingatiaji wa taratibu uendeshaji na kifedha kwa mujibu washeria , kanuni na maelekezo kwa ajili ya udhibiti wa matumizi;

(iii)Kufanya mapitio na kutoa ripoti juu ya usahihi wa uainishaji na ugawaji wa mapato na matumizi;

(iv)Kuandaa taratibu za ukaguzi ambazo hazikizani na viwango vya kimataifa;

(v)Kufanya mapitio na kutoa ripoti juu ya usahihi, uadilifu wa shughuli za kifedha, taarifa, kuandaa taarifa za kifedha na taarifa nyingine;

(vi)Kufanya mapitio na kutoa ripoti juu ya mfumo unaotumika kulinda mali na kuthibitisha uwepo wake;

(vii)Kufanya mapitio na kutoa ripoti juu ya uendeshaji au programu ili kuona kama matokeo yanaendana na madhumuni na malengo yaliyowekwa.

(viii)Kufanya mapitio na kutoa ripoti juu ya majibu yaliyotolewa na menejimenti kuhusu ripoti za ukaguzi wa ndani, na kusaidia menejimenti katika utekelezaji wa mapendekezo ya ripoti na ufuatiliaji juu ya utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali;

(ix)Kufanya mapitio na kutoa ripoti juu ya utoshelevu wa udhibiti katika mifumo ya kompyuta.

(x)Kuandaa na kutekeleza mpango mkakati wa ukaguzi; na

(xi)Kufanya ukaguzi wa utendaji juu ya tathmini ya miradi ya maendeleo

Kitengo hiki kitaongozwa na Mkaguzi Mkuu wa Ndani.

2.1.1.1.13 KITENGO CHA TEKNOLOJIA YA HABARI NA MAWASILIANO (TEHAMA)

Lengo: kutoa utaalamu na huduma kwa matumizi ya TEHAMA ;

Kitengo hiki kitakuwa na majukumu yafuatayo:

 

 • (i)Kutekeleza mpango mkakati wa TEHAMA na Serikali Mtandao;

 

(ii)Kuendeleza na kuratibu mifumo TEHAMA kwa kushirikiana na wakala ya serikali mtandao;.

(iii)Kuhakikisha kwamba vifaa na programu za TEHAMA zinasimamiwa na kutunzwa

(iv)Kuratibu na kutoa msaada katika ununuzi wa programu na vifaa vya TEHAMA;

(v)Kuanzisha na kuratibu matumizi ya mawasiliano ya barua pepe na mitandao;

(vi)Kufuatilia na kusimamia usalama wa mifumo ya mawasiliano na taarifa; na

(vii)Kufanya tafiti na kushauri juu ya matumizi ya tehama kama chombo cha kuboresha utoaji wa huduma.

Kitengo hiki kitaongozwa na Afisa TEHAMA Mkuu.

2.1.1.1.14 KITENGO CHA MAWASILIANO SERIKALINI

Lengo: kutoa utaalamu na huduma za habari, mawasiliano , mazungumzo na umma pamoja na vyombo vya habari.

Kitengo hiki kitakuwa na majukumu yafuatayo:

(i)Kupata na kusambaza taarifa kwaajili ya kuhabarisha umma juu ya sera, programu kazi na maboresho yanayofanyika;

(ii)Kuratibu utoaji wa taarifa kwenye vyombo habari;

(iii)Kufanya mazungumzo na umma pamoja na vyombo vya habari juu ya masuala yanayohusu ofisi;

(iv)Kuratibu maandalizi ya nyaraka za kisekta;

(v)Kuratibu maandalizi na uzalishaji wa makala za ofisi katika magazeti na majarida; na

(vi)Kuhuisha taarifa za kisekta kwenye tovuti.

Kitengo hiki kitaongozwa na Afisa Habari Mkuu.